Thơ Basho

Tho Basho

Advertisements

Ao cũ

ao xưa

ếch nhảy vào

xao tiếng nước