thông báo họp mặt

Ngày  X tháng Y năm 2015  

Ban thư ký kính mời hội viên

gặp gỡ tại quán Dấu Xưa

Advertisements